Privacyverklaring

Privacyverklaring RT Praktijk Den Haag.

In deze privacyverklaring legt RT Praktijk Den Haag uit op welke wijze zij voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is:
RT Praktijk Den Haag
Adelheidstraat 84
2595 EE Den Haag
Email: saskia.lich@rtpraktijkdenhaag.nl

Welke gegevens verwerkt RT Praktijk Den Haag?

Wanneer u bij RT Praktijk Den Haag informatie opvraagt vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u altijd rechtstreeks aan ons.

Welke gegevens RT Praktijk Den Haag verwerkt is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u om contactgegevens op te geven zodat wij de informatie kunnen toesturen.
 • Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval contactgegevens (naam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en emailadres) nodig. Daarnaast vragen we om meer specifieke gegevens die verband houden met de begeleiding van uw kind. voor het lidmaatschap en om u gericht van informatie te voorzien die voor u van belang is.

Waarom verwerkt RT Praktijk Den Haag gegevens?

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

 • Uitvoering van een overeenkomst
  We gebruiken de gegevens om contact met u op te nemen of in het kader van de uitvoering van een dienst of overeenkomst. We kunnen uw gegevens gebruiken om diensten en producten te leveren, je vragen af te handelen, van advies of bijstand te voorzien.
 • Marketing
  We houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen in onze diensten. Dat doet RT Praktijk Den Haag bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of via social media.

Door middel van onze website verkrijgen we zelf geen persoonsgegevens, behalve IP-adressen. Deze gebruiken we alleen voor een functioneel doel en om het bezoek aan de website te optimaliseren. Wel hebben wij op onze website koppelingen naar social media platformen. De cookies die deze partijen gebruiken kunnen dienen voor analyse en marketing doeleinden.

Grondslagen

RT Praktijk Den Haag verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

  • Uitvoering van het lidmaatschap of de overeenkomst.
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting.
  • Toestemming

RT Praktijk Den Haag vraagt alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van  persoonsgegevens. Als wij persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming kunt u de toestemming op ieder moment  weer intrekken. Dat kunt u door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. De gegevens staan hierboven. In onze nieuwsbrieven vermelden we in de nieuwsbrief de mogelijkheid om u af te melden.

Hoe komt RT Praktijk Den Haag aan uw gegevens?

In alle gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u.

Hoe gaat RT Praktijk Den Haag om met uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dat betekent dat wij maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Dit gaat om maatregelen om onze IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Alleen medewerkers hebben toegang tot en verwerken persoonsgegevens voor zover zij daartoe toestemming hebben van RT Praktijk Den Haag en een verklaring hebben afgelegd dat zij vertrouwelijk met die gegevens omgaan.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Delen van gegevens?

RT Praktijk Den Haag verstrekt  in beginsel geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van RT Praktijk Den Haag of daartoe verplicht is op grond van de wet. In de volgende gevallen is dit aan de orde:

 • Dienstverleners waar we mee samenwerken
  Wij schakelen soms andere professionals in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de overeenkomst die wij met u hebben.
 • Overheid
  In enkele gevallen zijn  wij wettelijk verplicht persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst.

Uw rechten

   • Gegevens inzien of verbeteren
    U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt hiervoor langs de bovengenoemde weg contact met ons opnemen. Wij stellen controlevragen om u te identificeren. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.
   • Het recht om ‘vergeten te worden’.
    In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval wanneer:

    • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
    • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
    • uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
    • er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;
   • Beperking van de verwerking
    Als u van mening bent dat wij persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.
   • Overdracht van de gegevens
    U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of een dienst, of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen.

  Aanpassing privacyverklaring

  RT Praktijk Den Haag kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan deze website.

  Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 31-10-2020